اطمینان شاپ اطمینان شاپ
|

7,850,000 تومان

فوق العادهوارد شوید

7,290,000 تومان

فوق العادهوارد شوید

2,530,000 تومان

فوق العادهوارد شوید

2,350,000 تومان

فوق العادهوارد شوید

85,000 تومان

88,000 تومان

82,000 تومان

299,000 تومان

برند

cpu یا پردازنده

نوع جک

قدرت هر لنگه

عرض هر لنگه

ولتاژ جک

بازه قیمت

تا

تومان

از

تومان

جک پارکینگی

جک پارکینگی (جک پارکینگی)

Alternate Text